Monday, May 29, 2006

शेपू का सुरण

मला कोणीतरी विचारले "तुला HRD Minister ह्या पदावर मुरली मनोहर जोशी बरा वाटला क अर्जुन सिन्घ?"

लोक काय वाटेल ते विचारतात. उद्या विचारतील मला शेपूची भाजी आवडते का सुरणाची.