Friday, January 13, 2006

मोहम्मद यूसुफ़ असशील घरचा!

मोहम्मद यूसुफ़? हे नाव मी पहिल्यान्दा ऐकले एखाद-दोन महीने आधी. पाकिस्तान-इन्ग्लन्ड टेस्ट सुरू होती आणि विश्लेषक सारखे "मोहम्मद यूसुफ़ मोहम्मद यूसुफ़" म्हणत होते. टीवीवर पहातो तर इन्झमाम आणि योहाना batting करत होते. मग हा मोहम्मद यूसुफ़ कोण हे मला काही कळेना. नन्तर लक्शात आले - मोहम्मद यूसुफ़ हे योहानाचे नवीन नाव. मूळच्या ख्रिस्ती योहानाने इस्लाम धर्म स्वीकारल्याचे वाचले होते. पण त्याने नाव पण बदलले हे नव्हत माहित.

आज भारत-पाकिस्तान टेस्ट सुरु झाली. परत तो आला. पण मी काही त्याचा "मोहम्मद यूसुफ़" म्हणून विचार करणार नाही. मी त्याला योहानाच म्हणणार!

आणि त्याने हरकत घेतल्यास एखाद्या लहान मुलाप्रमाणे त्याला म्हणेन - "मोहम्मद यूसुफ़ असशील घरचा!"

1 Comments:

Blogger Hellowin said...

i loved ur marathi, do this just keep one download font link for better viewing result, best luck with marathi, even blogger now translate word into marathi(hindi)

2:10 AM  

Post a Comment

<< Home